2009/10/20

Food no.3


Kake-ramen with gyoza, somewhere in Ikebukuro.

0 件のコメント: